1. Tiếp nhận bán hàng :
  - Bộ phận bán hàng trực tiếp : 0838723934
  - Bộ phận tiếp nhận bán hàng qua điện thoại: 0838723934
  - Các điểm giao dịch của Cty Dịch Vụ Viễn Thông Sài Gòn.
  - Bộ phận kỹ thuật: 0918098837 Anh Long.
2. CSKH và báo hư sửa tốt : 0918098837 Anh Long.
3. Website:
  - www.gpseeker.com.vn. Trở về trang đăng nhập hệ thống định vị
  - www.saigontelecom.com.vn
  - www.hcmtelecom.vn