Hướng dẫn sử dụng

MỤC LỤC
A. Địa điểm
  I. Tạo địa điểm mới
B. Lộ trình
  I. Tạo lộ trình mới
    1. Lộ trình xe vận tải
  II. Chỉnh sửa lộ trình
  III. Xoá lộ trình
C. Xuất báo cáo
A. Địa điểm
I. Tạo địa điểm mới
- Vào menu Bản đồ chọn tab Tạo địa điểm để vô trang quản lý Địa điểm.
    + Khung bên trái hiển thị Danh sách địa điểm đã tạo.
    + Khung bên phải thể hiện vị trí những điểm đã tạo tương ứng với Danh sách khung bên trái.
- Click trái chuột vào vị trí muốn tạo địa điểm mới trên bản đồ ở khung bên phải. Nhập những thông tin vào cửa sổ Thêm mới Trạm
- Nhập các thông tin để thêm địa điểm
- Sau khi điền dầy đủ thông tin, ấn nút Lưu để thực hiện thêm mới.
- Địa điểm vừa tạo sẽ xuất hiện trên Danh sách Địa điểm bên khung bên trái và hoàn tất việc thêm mới địa điểm.
B. Lộ trình
I. Tạo lộ trình mới
- Vào menu Tài nguyên --> Hệ thống lộ trình .
- Nhấn nút chọn Add new Record. Xuất hiện giao diện Tạo Lộ Trình

1. Tạo lộ trình Xe Vận Tải

- Chọn Kiểu Lộ trình xe Vận tải
- Nhập tên Lộ trình
- Nhập Mã số tuyến
- Sử dụng con trỏ chuột kéo và thả Trạm trong ô Danh sách điểm dừng vào các ô Trạm mà bạn muốn. (Nếu chưa có địa điểm vui lòng quay lại giao diện tạo địa điểm trước khi tạo lộ trình)
- Trạm xuất phát: trạm bắt đầu lộ trình
- Trạm nghỉ: danh sách các trạm sẽ đi qua
- Trạm kết thúc: trạm kết thúc lộ trình
Lưu ý :
Có thể sử dụng hai nút lên và xuống để sắp xếp thứ tự trạm trong ô Danh sách trạm nghỉ
    Tương tư kéo và thả
  • Tài khoản trong Danh sách tài khoản vào ô Tài khoản được xem Lộ trình để cấp quyền xem lộ trình cho Tài khoản bất kì trong danh sách.
  • Thiết bị trong Danh sách thiết bị vào ô Thiết bị thuộc Lộ trình để gán xe vào lộ trình.
Lưu ý :
- Trong ô Danh sách Tài khoản, có thể chọn sắp xếp theo Tên thiết bị hoặc Ngày tạo để dễ dàng hơn trong việc gán xe vào lộ trình.

- Sử dụng bốn nút để hỗ trợ cho việc gán Tài khoản và Xe vào lộ trình.


- Cuối cùng, ấn nút Tạo. Xuất hiện thông báo tạo thành công và có tuyến vừa tạo trong Danh sách Lộ trình. Hoàn tất quá trình Tạo lộ trình mới.
II. Chỉnh sửa Lộ trình
- Vào menu Tài nguyên --> Hệ thống lộ trình. Chọn lộ trình muốn chỉnh sửa và nhấn nút Sửa .
- Giao diện Chỉnh sửa Lộ trình hiện ra. Bạn chỉnh sửa những gì bạn muốn và nhấn nút Cập nhật .
III. Xoá Lộ trình
- Vào menu Tài nguyên --> Hệ thống lộ trình. Chọn lộ trình muốn xoá và nhấn nút Xoá .
- Một hộp thoại xác nhận lại Bạn có chắc chắn xoá Lộ trình vừa chọn?. Nếu chắc chắn xoá chọn nút OK để thực hiện xoá và Huỷ bỏ để bỏ qua.
C. Báo cáo Lộ Trình Xe Vận Tải
- Vào menu Báo cáo --> Báo cáo lộ trình --> chọn tab Lộ Trình Vận Tải - Hành Khách.
- Quí khách chọn Tài khoản, Lộ Trình, Kịch bản, Thời gian và Xe. Sau đó ấn nút Export để xuất báo cáo.
_ Sau khi xuất báo cáo, có thể ấn nút Xuất Excel để Lưu thành file excel.